مصاحبه با دبیران اجرایی جشنواره - بخش دانش آموزی

*در حال حاضر اطلاع رسانی از چه طریقی انجام می گیرد؟

-بخشنامه به تمامی ادرات آموزش و پرورش کشور

-از طریق پژوهشسرای شهر تهران و پژوهشسراهای استانها

 -از طریق رابطین استانی

- پاسخگویی به تمامی تلفنهای دانش آموزان و همکاران استانها 

 

*برای تبلیغات، برنامه  تازه ای نسبت به دومین جشنواره دارید؟

-پس معرفی رابطین استانی ازطرف وزارتخانه تشکیل گروه برای رابطین آموزش و پرورش ادرات آموزش و پرورش استانها

-اطلاع رسانی و تمامی اخبار از طریق این گروه اعلام خواهد شد

-بخشنامه اداره کل جهت اطلاع رسانی سریع به تمامی ادرات آموزش و پرورش استانها

- اعلام ازطریق پژوهشسرای شهر تهران به تمامی پژوهشسرا مناطق آموزش و پرورش

 

*برای برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی چه برنامه ای دارید؟

-برگزاری کارگاه شناورهای روسطحی و زیر سطحی

-برگزاری کارگاه جکتهای آبی 

 

*دربرگزارى مسابقات ودريافت آثار،چه مشكلاتی ازسوى شركت كنندگان وجوددارد؟

-عدم تکمیل و توجه به شناسنامه اثر (مشخصات دانش آموز وعکس و شماره منزل ، شماره همراه پدر ، آدرس منزل )

-عدم توجه به درج پایه تحصیلی در شناسنامه اثر

-ارسال آثار هم از طریق پست و هم ایمیل بسیار مشکل ساز بود

- پی گیری تلفنی بیش از حد از جانب دانش آموز  در غیر از ساعات ادرای حتی ساعات دیروقت از شب (جمعه و ... )

-ارسال آثار بی کیفیت و فاقد ارزش جهت شرکت در مسابقه

-درخواست عودت آثار به شهرستان ها