سومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت در بخش دانش آموزی

فراخوان سومین جشنواره ملی "دریامسیر پیشرفت" (بخش دانش آموزي)

مقدمه

با عنایت به لزوم توجه به اهمیت و جایگاه دریا و صنایع مرتبط با آن و نیز کم رنگ بودن نقش این نعمت الهی در جامعه ، ترویج فرهنگ آشنایی با دریا به عنوان نعمت الهی از جمله اهدافی است که می بایست توسط متولیان امورمربوط به حوزه دریا به آن پرداخته و در این راستا کوشش نمایند.ش

در این میان برنامه ریزي و آشنا ساختن دانش آموزان با دریا یکی از اثرگذارترین اقداماتی است که می تواند زمینه ساز تامین نیروي انسانی خلاق و کارآمد براي آینده این صنعت مهم باشد و برگزاري دو دوره جشنواره ،یک اتفاق مهم در فرهنگ سازي این صنعت در میان دانش آموزان بود.

با توجه به استقبال مناسب از این جشنواره در دو دوره قبل ، "ستاد توسعه فناوري و صنایع دانش بنیان دریایی" معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري با همکاري وزارت آموزش و پرورش سومین دوره جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت را در بین دانش آموزان سراسر کشور برگزار می نمایند.

اهداف جشنواره

 آشنایی دانش آموزان و خانواده ها با دریا و اهمیت آن در کشور

 تبدیل شدن امور دریایی به یک موضوع ویژه در فعالیت هاي دانش آموزان

 هدایت تحصیلی دانش آموزان مستعد و علاقه مند به سمت رشته هاي تحصیلی مرتبط با حوزه دریا

 حمایت از طرح هاي خلاقانه(ابداعات واختراعات) دانش آموزان در بخش هاي مرتبط باحوزه دریا

 حمایت از خلاقیت هاي دانش آموزان در حوزه دریا وهدایت به سمت کارآفرینی و تجاري سازي ایده هاي آنان