محورهای جشنواره

 1. جایگاه دریا در کشور ایران
 2. نقش استراتژیک دریا برای کلیه کشورها
 3. دریا و تامین امنیت غذایی کشور
 4. دریانوردی
 5. دریا و صنعت توریسم و گردشگری
 6. نقش دریا در تامین انرژی
 7. بنادر و حمل و نقل دریایی
 8. دریا و شهرهای ساحلی
 9. دریا و حفاظت محیط زیست
 10. کشتی سازی
 11. سکوهای دریائی
 12. دریا و حماسه های دفاع مقدس
 13. جایگاه و اهمیت خلیج فارس
 14. مشاغل دریایی
 15. امنیت دریایی کشور
 16. تاریخ دریایی ایران

 آثار ارسالی می تواند در راستای محورهای فوق ارسال گردد.