نحوه طراحی و ساخت یک شناور

نحوه طراحی و ساخت یک شناور هوشمند در این بخش آورده شده است. این گزارش شامل تعیین نوع و جنس بدنه شناور، تعیین نسبت های ابعادی و ابعاد اصلي، خطوط بدنه شناور،محاسبات هیدرواستاتیکي،محاسبات سازه ای،محاسبات هیدرو دینامیکي،طراحي پیش برنده،طراحي سیستم مانور،سیستم موقعیت یابي و ناوبری و برآورد هزینه و در نهایت ساخت یک مدل واقعی شناور است.

 

دانلود گزارش طراحی یک شناور

 

دانلود گزارش ساخت یک شناور